۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
logo titlefa title
home
1397/10/08 معرفي واحد
معرفي واحد
 
نام شركت دانش بنيان: آرشين آذرمهر فن آور
 
نام مدير عامل: حامد واعظي
 
تاريخ تاسيس:  92/9/7
 
نام محصول:  بهياب-RTU
 
معرفي واحد: فعاليت واحد مذكور در زمينه تحقيق و توسعه سيستمهاي مديريت هوشمند حمل و نقل و سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان مي باشد.
  ﺷﺮﮐﺖ دانش بنيان آرﺷﯿﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺑﻬﯿﺎب ، در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت و ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو ، اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﻮزه ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
دپارتمان  RFID & GPS ﮔﺮوه آرﺷﯿﻦ،  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺟﻮان و ﻧﺨﺒﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن داﻧﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه AHRS و AVL قادر به ارائه انواع راهكار و مشاوره و خدمات در اين حوزه ها مي باشد.
واحد آمادگي همكاري با اساتيد، مديران محترم صنايع و دانشجويان مستعد در حوزه هاي نرم افزار، سخت افزار، برق، الكترونيك و IT را دارد.
 
تلفن تماس: (داخلي 318) 03155540055
 
ايميل: Info@Arshinco.com
 
آدرس سايت: www.https://arshinco.com
 
 
 
 
تعداد بازدید: 13
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal