۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
logo titlefa title
home
1397/08/23 كد پايان نامه هاي اخذ شده جهت دانشجويان از تاريخ 97/08/22 به بعد(اخذ :آقاي غفاري تبار)
كد پايان نامه هاي اخذ شده جهت دانشجويان از تاريخ 97/08/22 به بعد(اخذ :آقاي غفاري تبار)

رديف


مقطع رشته  كد پايان نامه
 تاريخ اخذ كد

 

 1 930539853 دكتري حسابداري  11621301971001  97/08/22
2
950475601
ارشد   مديريت بازرگاني
11621207971006
97/08/26
3
950485973
ارشد
مديريت بازرگاني
11621207971001
97/08/26
4
950053162
ارشد
مديريت صنعتي
11621211971001
97/08/26
5
950500799
ارشد
مديريت بازرگاني
11621207971002
97/08/26
6
950501011
ارشد
مديريت بازرگاني
11621207971003
97/08/26
7
950041513
ارشد
بازرگاني - بازاريابي
11621254971002
97/08/26
8
950132111
ارشد
مديريت صنعتي
11621211971002
97/08/26
9
950469067
ارشد
مديريت بازرگاني
11621207971004
97/08/26
10
950515806
ارشد
مديريت بازرگاني
11621207971005
97/08/26
11 950097525
ارشد
روانشناسي 11620705971001 97/08/27
12
950138828
ارشد
معماري
11660202971008
97/08/28
13  
940446540
ارشد
معماري
11660202971009
97/08/28
14
940036997
ارشد
معماري
11660202971010
97/08/28
15
950304475
ارشد
معماري
11660202971011
97/08/29
16
910596005
ارشد
مكاترونيك - طراحي
11640632971001
97/08/29
17
940467343
ارشد
فن آوري اطلاعات
11641024971007
97/08/30
18
950251810
ارشد
فن آوري اطلاعات
11641024971008
97/08/30
19
950200822
ارشد
فن آوري اطلاعات
11641024971009
97/08/30
20
950035088
ارشد
 بازرگاني-بازاريابي
11621254791101
97/09/01
21
910910988
ارشد
پليمر
11640206971001
97/09/05
22
920130147
ارشد
مكاترونيك
11640632922083
97/09/05
23
950055195
ارشد
حقوق خصوصي
11620807971005
97/09/07
24
950262276
ارشد
علوم قرآن و حديث
11620405971001
97/09/07
25
950156232
ارشد
مديريت صنعتي
11621211971003
97/09/11
26
950291521
ارشد
مديريت صنعتي
11621211971004
97/09/11
27
950509930
ارشد
حسابداري
11621301971002
97/09/12
28
940086650
ارشد
معماري
11660202971012
97/09/13
29
950019219
ارشد
معماري
11660202971013
97/09/13
30
950510110
ارشد
بازرگاني - بازاريابي
11621207971007
97/09/13
31
950500698
ارشد
بازرگاني- بازاريابي
11621254971003
97/09/14
32
950066095
ارشد
بازرگاني - بازاريابي
11621254971004
97/09/14
33
950515885
ارشد
حسابداري
11621301971003
97/09/14
34
950135456
ارشد
بازرگاني - بازاريابي
11621254971005
97/09/15
35
950505744
ارشد
حسابداري
11621301971004
97/09/19
36
940227445
ارشد
تبديل انرژي
11640610971001
97/09/19
37
950304717
ارشد
فن آوري اطلاعات
11641024971010
97/09/20
38
950032371
ارشد
حقوق
11620807971006
97/09/20
39
950261523
ارشد
معماري
11660202971014
97/09/20
40
920620295
ارشد
تبديل انرژي
11640610971002
97/09/21
41
950081943
ارشد
تبديل انرژي
11640610971003
97/09/21
42
950045515
ارشد
تبديل انرژي
11640610971004
97/09/21
43
940085160
ارشد
تبديل انرژي
11640610971005
97/09/21
44
950024937
ارشد
تبديل انرژي
11640610971006
97/09/21
45
950093057
ارشد
تبديل انرژي
11640610971007
97/09/21
46
940059074
ارشد
تبديل انرژي
11640610971008
97/09/21
47
950247002
ارشد
حقوق
11620807971007
97/09/21
48
950173503
ارشد
نساجي
11640809971001
97/09/21
49
911056949
ارشد
تبديل انرژي
11640610971009
97/09/26
 50  950141744 ارشد
مديريت صنعتي
11621211971005
97/09/28
 51  950231350  ارشد بازرگاني - بازاريابي
11621254971006
97/09/28
 52  950498141 ارشد
بازرگاني - بازاريابي
11621254971007
97/10/04
 53  950239076 ارشد
بازرگاني - بازاريابي
11621254971008
97/10/04
 55 950514554
ارشد
معماري
11660202971015
97/10/10
 56 950504319
ارشد
معماري
11660202971016
97/10/10
 57 940214632
 ارشد نرم افزار
11641015971001
97/10/10
 58 950263965
ارشد
نرم افزار
11641015971002
97/10/10
 59 950064608
ارشد
 نرم افزار
11641002971003
 97/10/10
 60 950169424
ارشد
سازه
11640409971001
97/10/12
61
950142696
ارشد
تجارت الكترونيك
11641024971011
97/10/13
 62 940470549
ارشد
مديريت بازرگاني
11621207971008
97/10/18
 63  950523546 ارشد
 برق - قدرت
 11640180971001  97/10/18
64
950253348
 ارشد برق - قدرت
11670106971002
97/10/18
 65 920571393
 ارشد برق-مخابرات
11640145971001
97/10/18
 66 950065414
 ارشد معماري
11660202971017
97/10/18
67
 940456008 ارشد
كامپيوتر- فناوري
11641009971002
97/10/18
 68  960085182 ارشد
كامپيوتر - فناوري
11641024971012
97/10/18
 69 940490555
ارشد كامپيوتر- فناوري
11641024971013
97/10/18
70
950130653
 ارشد مكاترونيك
11640664971001
 97/10/18
 71 950272750
ارشد
مكاترونيك
11640664971002
97/10/18
 72 950213805
ارشد
نرم افزار
11641015971003
97/10/19
 73 940204005
 ارشد نرم افزار
 11641015971004  97/10/19
74
950092801
ارشد
 حقوق 11620807971008
97/10/22
 75  950503423  ارشد  روانشناسي 11620706971001
97/10/22
76
 950070271 ارشد
روانشناسي
11620705971003
 97/10/22
 77 950082894
 ارشد روانشناسي
 11620705971002 97/10/22
 78 950285037
 ارشد بازرگاني
11621207971009
97/10/23
 79 950046770
ارشد
بازرگاني
11621254971009
97/10/23
80
 950211377 ارشد
معماري
 11660202971018 97/10/25
 81 940120141
ارشد
سازه
11640409971002
97/10/26
82
950244732
 ارشد حقوق
11620807971009
97/10/26
83
950036983
 ارشد حقوق
11620807971010
97/10/27
 84 940244070
ارشد
سازه
11640485971002
97/10/27
 85 940269592
ارشد
سازه
11640485971003
97/10/27
 86 950272640
ارشد
معماري
11660202971019
97/10/30
 87 940234480
 ارشد سازه
11640485971004
97/10/30
 88 950169628
ارشد
روانشناسي
11620705971004
97/10/30
 89  950453630 ارشد
معماري
11660202971020
97/11/03
 90 950012619
 ارشد حقوق
11620807971011
97/11/03
 91 950505461
ارشد
معماري
11660202971021
97/11/03
 92  950501275  ارشد روانشناسي
11620705971005
97/11/03
 93 950260156
ارشد
روانشناسي
11620705971006
97/11/03
 94 950024537
ارشد
مديريت صنعتي
11621211971006
97/11/04
95
950288345
ارشد
حسابداري
11621301971005
97/11/07
96
950115968
ارشد
بازاريابي
11621254951001
97/11/08
 97 950024598
ارشد
صنعتي
11621211971007
97/11/10
 98  940422172  دكتري  ادبيات  11620101971001  97/11/10
 99  930385075 ارشد
كامپيوتر
 11641015971005 97/11/11
 100 940424339
دكتري
ادبيات
11620101972001
97/11/17
 101 940225452
 ارشد  معماري 1166020272001
97/11/23
 102 950475778
ارشد
قدرت
11640180972001
97/12/06
 103  940438240  دكتري  حسابداري  11621301972001  97/12/09
 104  940428629  دكتري  حسابداري  11621301972002  97/12/09
 105 940424764
دكتري
 حسابداري 11621301972003
97/12/09
 106  940439741  دكتري  حسابداري  11621301972004  97/12/09
 107 940424589
دكتري
حسابداري
11621301972005
97/12/09
108
 940424926  دكتري  حسابداري  11621301972006  97/12/09
 109 950329509
دكتري
تبديل انرژي
 11640610972001 97/12/09
 110  950462776  دكتري  كامپيوتر  11641044972001  97/12/14
 111 950218169
ارشد
تبديل انرژي
11640664972001
97/12/14
112  960012292  ارشد  حسابداري  11621301972008  97/12/14
 113  960257021  ارشد  صنعتي  11621219972001  97/12/14
 114 950483883
 ارشد بازرگاني
11621207972002
 97/12/14
 115 960259430
 ارشد بازرگاني
11621207972001
 97/12/14
 116  960265247  ارشد  حسابداري  11621301972010  97/12/14
 117 960251750
ارشد
 حسابداري 11621301972007
97/12/14
118
960021454
 ارشد صنعتي
11621301972009
97/12/14
 119 960251671
ارشد
بازرگاني
11621254972001
97/12/15
 120  960262737 ارشد
حسابداري
11621301972011
 97/12/15
 121 950025924
ارشد
صنعتي
11621211972005
 97/12/15
 122 960279569
ارشد
صنعتي
11621211972002
97/12/15
 123  960071001 ارشد
صنعتي
11621211972003
97/12/15
 124  950333546  دكتري  مكانيك  11640664972003  97/12/15
 125 950462891
دكتري
مكانيك
11640664972002
97/12/15
 126 960265643
ارشد
بازرگاني
 11621254971003 97/12/16
 127 960263807
ارشد
بازرگاني
11621254972002
97/12/16
 128 960273496
ارشد
صنعتي
11621211972006
97/12/16
 129 960017339
ارشد
حسابداري
11621301972012
 97/12/16
 130 960254585
ارشد
صنعتي
11621211972008
97/12/19
 131 950209743
ارشد
 حسابداري 11621301972013
97/12/19
 132  950259348  ارشد  حقوق  11620807972003  97/12/19
 133  950120804 ارشد
روانشناسي
11620705972001
97/12/19
 134 950206959
ارشد
معماري
 11620202972002 97/12/19
 135 950277376
 ارشد حقوق
 11620807972004 97/12/19
 136  950497531 ارشد
 روانشناسي 11620705972002
97/12/20
137
960053735
ارشد
روانشناسي
11620705972003
97/12/20
 138 960093408
ارشد
 روانشناسي 11620705972004
97/12/20
 139 960097981
 ارشد روانشناسي
11620705972005
97/12/20
 140 960133952
ارشد
روانشناسي
11620705972006
97/12/20
 141 960049404
ارشد
روانشناسي
 11620705972007  97/12/20
 142 960090718
ارشد
روانشناسي
11620705972008
97/12/20
 143  960059897 ارشد
روانشناسي
11620705972009
97/12/20
 144 940473024
 ارشد روانشناسي
 11620705972010 97/12/20
 145 960072962
 ارشد روانشناسي
11620705972011
97/12/20
 146 950501441
ارشد
روانشناسي
11620705972012
97/12/20
 147  950171858  ارشد روانشناسي
11620705972013
97/12/20
 148 960050031
ارشد
روانشناسي
1162070592014
97/12/20
 149  950027594  ارشد  معماري  11660202972003  97/12/20
 150 950188231
ارشد
بازرگاني
 11621207972003  97/12/21
 151 950062121
 ارشد معماري
11660202972004
97/12/20
 152 940177075
 ارشد پليمر
11640210972001
97/12/26
 153 940082505
ارشد
برق-قدرت
11670106972001
97/12/26
 154  940168975  ارشد  كامپيوتر  11641015972001  97/12/26
 155 960279040
ارشد
برق-مخابرات
11640145972001
97/12/26
 156  960269765  ارشد  حسابداري  11621301872021  97/12/26
 157 960283714
 ارشد بازرگاني
11621207972004
97/12/26
 158  960126445  ارشد  بازرگاني  11621207972005  97/12/26
 159 950017865
 ارشد عمران
11640485972001
97/12/26
 160 940471795
 ارشد عمران
11640439972001
97/12/26
 161  950256493  ارشد  عمران  11640485972002  97/12/26
 162  960066825  ارشد عمران
11640485972003
97/12/26
163 960273056
ارشد
كامپيوتر
11641024972001
97/12/26
 164  940098933 ارشد
برق- قدرت
11640180972002
97/12/26
 165 960253156
ارشد
معماري
11660202972005
97/12/27
 166 960057523
ارشد
حقوق
11620807972005
97/12/27
167
960255013
 ارشد  حقوق 11620807972006
97/12/27
 168 950515169
ارشد
معماري
11660202972006
97/12/27
 169  960094180  ارشد بازرگاني
11621207972007
97/12/27
170 960021376
ارشد
حسابداري
11621301972014
97/12/27
 171 960049804
ارشد
صنعتي
11621211972009
 97/12/27
 172 960057644
 ارشد  صنعتي 11621211972010
97/12/27
 173  960262681  ارشد  صنعتي  11621211972012  97/12/27
 174 960275521
ارشد
صنعتي
11621211972011
97/12/27
 175  960274995  ارشد بازرگاني
11621207972006
97/12/27
 176 960251487
 ارشد كامپيوتر 11641015972002
97/12/28
 177 960074990
 ارشد فناوري
11641024972002
97/12/28
 178  960282055 ارشد
فناوري
11641024972003
97/12/28
 179 960274541
 ارشد فناوري
11641024972004
97/12/28
180
950045183
 ارشد فناوري
11641024972005
97/12/28
181   950305949 ارشد  فناوري  11641009972001  98/1/28
 182 960252310   ارشد          كامپيوتر   11641006972001

         98/1/28

 183

960141282 

 ارشد

        كامپيوتر

 11641006972002

           98/1/28

 184

 960044534

ارشد

         كامپيوتر

11641006972003 

          98/1/28

 185

950245687 

 ارشد

          فناوري

11641024972006 

            98/1/28

 186

 950043365

ارشد

           حقوق

11620807972007 

           98/1/29

 187 960036035  ارشد          حسابداري   11621301972015             98/2/2 
 188 960060109  ارشد           حسابداري   11621301972016             98/2/2
 189 960260570  ارشد        مديريت بازرگاني  11621207972008               98/2/2
 190 960048568  ارشد مديريت بازرگاني   11621207972009             98/2/2
 191 960057904  ارشد   مديريت صنعتي 11621211972014              98/2/2
 192 950217061  ارشد  عمران   11640401972001            98/2/2 
 193 950500686  ارشد حقوق   11620807972008             98/2/3 
 194  960032367 ارشد  مديريت بازرگاني 11621207972010 

            98/2/8

 195 960135974  ارشد  مديريت بازرگاني  11621207972011            98/2/10
 196  960260516  ارشد مديريت بازرگاني  11621207972012             98/2/10 
 197 950028616  ارشد  مديريت بازرگاني  11621207972013           98/2/11
 198 940043701  ارشد تبدل انرژي   11640610972002           98/2/12
199 940113617  ارشد  تبديل انرژي   11640610972003           98/2/12 
 200 950509579   ارشد معماري  11660202972007             98/2/12 
 201 960072830  ارشد كامپيوتر  11641006972004             98/2/12 
 202 920008102  ارشد  تبديل انرژي  11640610972004             98/2/12 
 203 950509816  ارشد  حقوق  11620807972009              98/2/12
 204  950502673 ارشد  روانشناسي  11620706972001             98/2/12 
 205 91106766  ارشد تبديل انرزي  11640601972001              98/2/12 
 206 950505430  ارشد حقوق  11620807972010             98/2/15 
 207 950126967  ارشد  حقوق  11620807972011              98/2/15 
208 950096871 ارشد حقوق 11620807972012             98/2/15
209 960255681 ارشد حقوق 11620807972013              98/2/15
210 960110469 ارشد حقوق 11620807972014              98/2/15
211 950268659 ارشد حقوق 11620807972015               98/2/15
212 960113575 ارشد كامپيوتر 11641006972005              98/2/15
213 950146737 ارشد كامپيوتر 11641006972006               98/2/15
214 960279578 ارشد كامپيوتر 11641006972007               98/2/15
215 96012146 ارشد مكاترونيك 11640632972001               98/2/15
216 920071045 ارشد مكاترونيك 11640632972002                98/2/15
217 950300317 ارشد برق-مخابرات 11640105972001               98/2/15
218 960066199 ارشد برق- مخابرات 11640145972002                98/2/15
219 960122332 ارشد برق 11640180972003                98/2/16
220 960128906 ارشد برق 11640180972004                 98/2/16
221 960112295 ارشد  برق 11640180972005                 98/2/16
222 930455459 ارشد برق 11640180972006                 98/2/16
 223 940426804 دكترا ادبيات 11620101972002                98/2/16
224 940002066 ارشد مكاترونيك 11640632972003               98/2/16
225 960098696 ارشد مكاترونيك 11640632972004               98/2/16
226 940120711 ارشد برق- مخابرات 11640145972003               98/2/16
227 960059826 ارشد عمران 11640485972004              98/2/16
228 940231494 ارشد معماري 11660202972008              98/2/17
229 940003956 ارشد معماري 11660202972009             98/2/17
230 950118061 ارشد حسابداري 11621301972017             98/2/18
231 960256408 ارشد مديريت 11621207972014             98/2/22
232 960266773 ارشد مديريت 11621211972015             98/2/23
 233 960258727 ارشد مديريت 11621207972015            98/2/23
234 940452650 دكترا ادبيات 11620101972003             98/2/23
235 960071509 ارشد روان شناسي 11620706972002             98/2/24
236 960024566 ارشد مديريت 11621207972016            98/2/24
237  960081354 ارشد مديريت 11621207972017             98/2/24
238 960252834 ارشد مديريت 11621207972018             98/2/24
239 930441277 ارشد برق 11640123972001             98/2/25
240 960029250 ارشد مكانيك 11640664972004             98/2/25
241 950172029 ارشد مكانيك 11640664972005             98/2/25
242 890644781 ارشد حسابداري 11621301972018              98/2/25
243 960026723 ارشد حسابداري 11621301972019            98/2/25
244 960256157 ارشد حسابداري 11621301972020           98/2/25
245 940278211 ارشد حسابداري 11621301972021           98/2/25
246 950238707 ارشد حسابداري 11621301972022          98/2/25
247 960282695 ارشد مديريت 11621207972020           98/2/25
248 950081674 ارشد مديريت 11621207972019          98/2/25
249 950507861 ارشد حقوق 11620807972016           98/2/26
250 960086430 ارشد حقوق 11620807972017           98/2/26
251 950151307 ارشد حقوق 11620807972018           98/2/26
252 950323234 دكترا الهيات 11620405972001           98/2/26 
253 950327500 دكترا الهيات 11620405972002          98/2/26
254 950515632 ارشد حقوق 11620807972019          98/2/26
255 960061252 ارشد الهيات 11620405972003          98/2/26
256 960035712 ارشد مديريت 11621211972016         98/2/29
257 960273747 ارشد مديريت 11621207972021         98/2/29
258 970209694 ارشد حسابداري 11621301972023          98/2/29
259 960028123 ارشد ادبيات 11620101972004         98/2/29
260 960093693 ارشد ادبيات 11620101972005         98/2/29
261 960121110 ارشد ادبيات 11620101972006         98/2/29
262 960013446 ارشد ادبيات 11620101972007         98/2/29
263 950071671 ارشد عمران 11640485972005         98/2/31
264 940229441 ارشد عمران 11640485972006          98/2/31
265 960090292 ارشد عمران 11640485972007         98/2/31
266 950222502 ارشد عمران 11640485972008         98/2/31
267 950279812 ارشد عمران 11640485972009         98/2/31
268 960126833 ارشد عمران 11640485972010          98/2/31
269 960270251 ارشد حقوق 11620807972020           98/3/1
270 940502197 ارشد حقوق 11620807972021           98/3/1
271 950316195 دكترا ادبيات 11620101972008           98/3/1
272 960054561 ارشد كامپيوتر 11641006972008           98/3/1
273 960280506 ارشد مديريت 11621207972022            98/3/1
274 950501244 ارشد معماري 11660202972010            98/3/8
275 960065235 ارشد مديريت 11621207972023           98/3/12
276 960284594 ارشد مديريت 11621207972024           98/3/12
277 960075241 ارشد مديريت 11621207972025            98/3/12
278 960124792 ارشد فن آوري اطلاعات 11641009972002            98/3/12
279 950322955 دكترا ادبيات 11620101972009           98/3/20
280 950501333 ارشد حسابداري 11621301972024            98/3/22
281 960017320 ارشد حسابداري 11621301972025           98/3/22
282 950083527 ارشد معماري 11660202972011            98/3/22
283 950153367 ارشد معماري 11660202972012           98/3/22
284 940252514 ارشد پليمر 11640222972001           98/3/22
285 950034644 ارشد حسابداري 11621301972026            98/3/22
286 960079463 ارشد روانشناسي 11620705972015             98/3/23
287 950185079 ارشد مديرينت 11621301972027            98/3/23
288 950281605 ارشد حقوق 11620803972001            98/3/28
289 950516382 ارشد روانشناسي  11620706972003             98/3/30
290 950275731 ارشد روانشناسي 11620706972004             98/4/2
291 960123949 ارشد روانشناسي 11620706972005              98/4/2
292 950299827 ارشد روانشناسي 11620706972006              98/4/2
 293 960087818 ارشد روانشناسي 11620706972007               98/4/2  
    294 960038390 ارشد مكانيك 11640671972001              98/4/9
      295  960028412 ارشد الهيات 11620405972004             98/4/10
      296 950328861  دكترا الهيات 11620405972005             98/4/10
      297  950092237 ارشد حقوق 11620803972002             98/4/10
      298 960017662 ارشد پليمر 11640222972002            98/4/11
      299 960040413 ارشد پليمر 11640222792003            98/4/11
      300 960253996 ارشد معماري 11660202972013            98/4/16
      301 960025692 ارشد مكانيك 11640664972007             98/4/19
     302 960092136 ارشد مكانيك 11640664972006            98/4/19
     303 960168248 ارشد معماري 11660202972015             98/4/19
    304 96034998 ارشد معماري 11660202972014            98/4/19
305 960050666 ارشد مديريت 11621211972017             98/4/27 
306 950048387 ارشد حسابداري 11621301972029          98/4/30
307 960033662 ارشد حسابداري 11621301972028          98/4/30
308 960066047 ارشد مديريت 11621211972019           98/4/30
309 960284166 ارشد مديريت 11621211972018          98/4/30
310 960269181 ارشد مديريت 11621207972026          98/4/30
311 920001220 دكترا ادبيات فارسي 11620101972010           98/4/31
312 950264559 ارشد معماري 11660202972016 98/5/3
313 950501229 ارشد معماري 11660202972017 98/5/3
314 950087254 ارشد معماري 11660202972018 98/5/3
315 960129605 ارشد روانشناسي 11660202972019 98/5/3
316 960025994 ارشد مديريت 11621207972027 98/5/5
317 930393480 ارشد حسابداري 11621301972030 98/5/7
318 870846952 رشد حسابداري 11621301972031 98/5/8
319 960256164 ارشد حسابداري 11621301972032 98/5/8
320 960065668 ارشد حسابداري 11621301972033 98/5/8
321 950463997 دكترا الهيات 11620405972006 98/5/8
322 940103666 ارشد كامپيوتر 11641006972010 98/5/12
323
963000633
ارشد
حسابداري
11621301981001
98/7/11
324
950515275
ارشد
حقوق
11620807981001
98/7/14
325
960266881
ارشد
حقوق
11620807981002
98/7/14
326
950051357
ارشد
معماري
11660202981001
98/7/14
327
950198234
ارشد
معماري
11660202981002
98/7/14
328
940135375
ارشد
معماري
11660202981003
98/7/14
329
950158211
ارشد
مديريت
11621207981001
98/7/14
330
96106100155
ارشد
حسابداري
11621301981003
98/7/14
331
970214963
ارشد
حقوق
11620803981001
98/7/16
332
950151386
ارشد
برق
11640180981001
98/7/16
 333960044612
 ارشدكامپيوتر
 11641024981001 98/7/16
 334 950235447 ارشدفن آوري اطلاعات
 11641010981001 98/7/16
 335 950506485 ارشدمعماري 
 1166202981004 98/7/16
 336950464561
دكترا
مكانيك
11640664981001
98/7/16
 337950331902
دكترا
كامپيوتر
 1164104498100198/7/16
 338950323920
دكترا
ادبيات
11620101981001
98/7/16
 339 950318163 دكترا برق11640180981002
 98/7/16
 340960129790
ارشد
حقوق
 1162080398100298/7/16
 341 960036462ارشد
مديريت
11621207981002
98/7/17
 342950504714
ارشد 
معماري
 11660202981005 98/7/22
 343940481613
ارشد
حقوق
 1162080398100398/7/22
 344960259774
ارشد 
حسابداري 
11621301981004
98/7/23
 345960257450
ارشد
 الهيات 1162040598100198/7/23
 346950261519
 ارشد حقوق11620803981004
 98/7/23
 347930544703
 دكترا حسابداري 1162130198100598/7/24
 348950316253
 دكترابرق
11640180981003
98/7/25
 349 950321704 دكتراادبيات
11620101981002
98/7/28
 350 950312996 دكتراادبيات
 11620101981003 98/7/28
 351 950046009 ارشد عمران 11640485981001 98/7/28
 352960065516
 ارشدمكانيك
11640664981002
98/8/8
 353950115132
ارشد
حقوق
11620803981005
98/8/8
 354 950089385ارشد
حقوق
 1162080398100698/8/8
 355960129739
ارشد
مديريت
11621211981001
98/8/9
 356 930329424 ارشدكامپيوتر
 11641006981002 98/8/13
 357960061427
 ارشدكامپيوتر
11641006981001
 98/8/13
 358 960278966 ارشدفناوري اطلاعات
11641024981002
98/8/19
 360 950220624 ارشد
فناوري اطلاعات 
11641024981003
98/8/19
 361 950165451ارشد
فناوري اطلاعات
11641024981004
98/8/19
 362 950331329 دكترامديريت 1162121198100298/8/19
 363 950460374
 دكترا مديريت
 11621211981003 98/8/20
 364 950325690دكترا
مديريت
11621211981004
98/8/20
 365950319117
دكترا
 مديريت 11621211981005 98/8/20
 366940423211
 دكتراحسابداري
11621211981006
98/8/20
 367
 
 960001761 دكتراادبيات
11620101981004
98/8/20
 368 930707944ارشد
كامپيوتر
11641006981003
98/8/21
 369940458785
ارشد
مديريت
11621207981003
98/8/29
 370 960291794ارشد
روانشناسي
11620706981002
98/9/4
 371 950333741دكترا
 ادبيات 1162010198100598/9/4
 372950477688
ارشد
مديريت
 1162120798100498/9/4
 373960293392
ارشد
روانشناسي
 1162070698100198/9/4
 374950160362
 ارشدمديريت
11621254981001
98/9/4
 375960256133
ارشد
مديريت
 1162120798100598/9/4
 376960276176
 ارشدحقوق
11620803981007
98/9/4
 377950228563
ارشد
مديريت
11621207981006
98/9/4
 378950323784
دكترا
ادبيات
11620101981006
98/9/4
 379 960282001 ارشدمديريت
11621211981007
98/9/4
 380950318037
دكترا
ادبيات
 1162010198100798/9/7
 381 960282001 ارشدمديريت
11621211981007
98/9/7
 382 960254395ارشد
مديريت
 1162121198100898/9/7
 383 950333056دكترا
مكانيك
 1164066498100398/9/7
 384940201299
ارشد
 كامپيوتر 1164101598100198/9/12
 385 940201387ارشد
كامپيوتر
 1164100698100498/9/12
 386 960099282ارشد
پليمر
 1164022298100198/9/26
 387950092785
ارشد
حقوق
 11620803981008 98/10/25
      
تعداد بازدید: 2721
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal