۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
logo titlefa title
home
1397/08/15 جلسات دفاع از آبان 1397 به بعد
جلسات دفاع از آبان 1397 به بعد
 رديف 
97/09/06
14:00
حقوق
 
97/09/15
12:30
حسابداري
 
97/09/15
14:00
حقوق
 
97/09/19
11:00
كامپيوتر
 
97/09/22
11:45
كامپيوتر
6

97/09/22
13:30
حسابداري
7

97/09/29
13:00
مديريت بازرگاني
8

97/09/30
10:00
حسابداري-دكتري
 9
97/10/05
11:00
فناوري اطلاعات
10

97/10/06
12:45
برق - مخابرات
11

97/10/13
10:00
كامپيوتر
 12
97/10/13
11:00 مديريت
13

97/10/13
12:00
كامپيوتر
14

 97/10/18 9:00 معماري
 15
97/10/18
14:00 حقوق
 16
 97/10/18  13:00  حقوق
 17
97/10/20
10:00
روانشناسي
18

97/10/20
13:00
روانشناسي
 19
97/10/23
11:00
برق
 20
97/10/27
10:00
 مديريت بازرگاني
 21
 97/10/27 11:00
مديريت بازرگاني
 22
97/10/20
09:00
روانشناسي
 23
97/10/25
 10:00 معماري
24

97/10/24
17:30
معماري
 25
97/10/24
16:00
معماري
 26
97/10/25
09:00
معماري
 27
97/10/25
 10:00 معماري
 28
97/10/27
10:00
مديريت
 29
 97/10/27 11:00
مديريت
30

97/10/27
11:00
فناوري
 31
97/10/27
 12:00  فناوري
 32
97/10/25
 12:00 روانشناسي
 33
97/10/25
12:30
روانشناسي
 34
97/10/25
14:00
 روانشناسي
 35
97/10/26
10:00
برق
 36
 97/10/27  09:00 كامپيوتر
 37
97/10/27
14:00
حقوق
 38
97/10/27
16:00
حقوق
 39
97/11/01
14:00
حسابداري
 40
 97/11/01  15:00  حسابداري
 41
 97/11/01  16:00  حسابداري
 42
97/11/02
09:00
معماري
 43
 97/11/02  10:00  معماري
 44
 97/11/02 11:00
معماري
 45
97/11/02
12:00
معماري
 46
97/11/02
13:00
معماري
 47
 97/11/03 11:00
مديريت
 48
97/11/03
11:00
كامپيوتر
 49
 97/11/03  12:00  كامپيوتر
 50
 97/11/03  16:00  معماري
 51
 97/11/03 17:00
مديريت
 52
97/11/04
08:00
مديريت
 53
 97/11/04  10:00  مديريت
 54
 97/11/04  12:00  مديريت
 55
 97/11/04  13:00  مديريت
 56
 97/11/04  14:00  مديريت
 57
97/11/04
15:00
 مديريت
 58
97/11/04
16:00
مديريت
 59
 97/11/08  10:00 الهيات
 60
 97/11/08  09:00  الهيات
 61
 97/11/08  10:00  مكاترونيك
 62
 97/11/08  14:00  حقوق
 63
 97/11/08  12:00  پليمر
 64
 97/11/08  13:00  حقوق
 65
 97/11/08  10:00  پليمر
 66
 97/11/08  15:00  حقوق
67
 97/11/08  11:00  پليمر
 68
 97/11/08  14:00  عمران
 69
 97/11/08  15:00  عمران
 70
 97/11/08  11:00  مكاترونيك
 71
 97/11/09  12:00  عمران
 72
 97/11/09  10:00  كامپيوتر
 73
 97/11/09  12:00  نساجي
 74
 97/11/09  11:00  عمران
 75
 97/11/09  9:30  معماري
 76
 97/11/09  10:30  معماري
 77    97/11/10  09:00  كامپيوتر
 78    97/11/10  13:00  حسابداري
 79    97/11/10  14:00  حسابداري
 80    97/11/10  11:00  مكاترونيك
 81    97/11/10  15:00  قرآن و حديث
 82    97/11/10  14:00  برق
 83    97/11/10  10:00  بازرگاني
 84   97/11/11
10:00
بازرگاني
 85    97/11/11  11:00  كامپيوتر
 86    97/11/11  14:00  حقوق
 87    97/11/11  10:00  فناوري
88
  97/11/11
11:00
روانشناسي
 89   97/11/11
14:00
مديريت صنعتي
 90   97/11/11
  صنعتي
 91   97/11/11
 16:00 حقوق
 92   97/11/11
15:00
حقوق
 93   97/11/11
13:00
حقوق
 94    97/11/11  13:00  الهيات
 95    97/11/11  11:00  بازرگاني
 96    97/11/11  12:00  بازرگاني
 97   98/1/28
11:30
معماري
          98
          98/2/3           12:00            دكتراي ادبيات

 99

             98/2/19           12:00              حسابداري
         100              98/2/26                12:00         مديريت بازرگاني
        101               98/3/9             15:00             حقوق
       102              98/3/7          17:00                    دكتراي حسابداري
      103             98/3/8          18:00           معماري
      104             98/3/9         11:30          حسابداري 
       105              98/3/9        12:00          حسابداري
        106             98/3/9           12                  روانشناسي
        107              98/3/12      17:30           معماري
         108              98/3/12      18:30           معماري
         109              98/3/23             11        روانشناسي
         110               98/3/22          12          حسابداري
          111                 98/3/27          12            برق 
          112                 98/3/27           18           معماري
          113                98/3/28             15         حقوق 
          114                  98/4/3            11:30          معماري 
          115                  98/4/6              12          مكاترونيك 
            116                    98/4/11               10        برق
              117
                 98/4/11              11         برق
               118                    98/4/20               12        برق 
                 119                     98/4/26               11 كامپيوتر 
 120   98/4/27  11   مديريت
 121   98/4/26  14  حسابداري 
 122   98/5/3  14  حسابداري 
 123   98/5/3  15  حسابداري 
 124   98/5/3  16  مديريت 
 125   98/5/16  12  فن آوري اطلاعات  
 126   98/8/2
 10 دكترا ادبيات
 127    98/8/2  13 مديريت
 128   98/9/7
 13:30  حقوق
 129   98/10/2
10:30
 دكتراي ادبيات
 130    98/10/3  10:15  معماري
 131   98/10/6
 11  دكتراي حسابداري
 132   98/10/26
 10 كامپيوتر
 133   98/10/26
 11  كامپيوتر
134
  98/10/26
10
 مكانيك
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


تعداد بازدید: 1443
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal