۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
logo titlefa title
home
1395/05/07 فرمها
فرمها
بخش اول : كارشناسي ارشد
 
جدول راهنماي مخصوص پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي كاشان
 
 
رديف جدول راهنما مشاهده
1 مراحل تصويب و اخذ كد پايان‌نامه‌ كارشناسي ارشد تا دفاع و تسويه حساب دانلود
2 راهنماي تكميل پيشنهاده پايان‌نامه­ كارشناسي ارشد دانلود
3 راهنماي ثبت پيشنهاده وپايان نامه كارشناسي ارشددرسايت ايران داك دانلود
4 راهنماي نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد دانلود
5 راهنماي دفاع از پايان­ نامه كارشناسي ارشد دانلود
6 راهنماي گزيده ايي از بخشنامه هاي مرتبط با پايان­ نامه كارشناسي ارشد دانلود

مرحله اول: مراجعه به استاد راهنما (با نظر مدير محترم گروه) و تعيين موضوع و تكميل فرم شماره 1 با رعايت مفاد جدول راهنما
 رديف                             جدول شماره1                   
   مشاهده          
1
فرم پيشنهاده پايان‏ نامه‌ كارشناسي ارشد(فرم شماره 1)
دانلود
تحويل فرم تكميل و تايپ شده كامل به همراه تاييديه عدم تكراري بودن موضوع از ايران داك به مدير محترم گروه جهت طرح و تصويب در شوراي گروه
توضيح : 
پس از تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشگاه جهت مشاهده كد پايان نامه و همچنين جلسات برگزاري دفاع دانشجويان به  اينجا مراجعه نماييد.لازم به ذكر است6 ماه پس از تصويب پروپوزال در شوراي تخصصي گروه و 4 ماه پس از اخذ كد دانشجو مجاز به دفاع خواهد بود.    آخرين زمان مجاز براي نيمسال اول و دوم را از طريق كارشناس محترم تحصيلات تكميلي يا مدير محترم آموزش سوال گردد. (ترجيحا نيمسال اول تا قبل از نيمه اول ديماه و نيمسال دوم تا نيمه شهريور از پايان نامه خود دفاع نماييد )
(درصورت خالي بودن ظرفيت استاد راهنما براي دانشجو كد صادر خواهد شد )
 
مرحله دوم : يك ماه قبل از دفاع فرم هاي جدول شماره 2 را اخذ و اطلاعات خواسته شده را تايپ نماييد.
تذكر: فرم اعلام آمادگي دفاع (فرم شماره4) - (رديف1 از جدول شماره 2) الزاما توسط امور پايان نامه تايپ و تحويل دانشجو خواهد شد.
 
رديف جدول شماره 2
مشاهده
1
دريافت فرم اعلام آمادگي دفاع (فرم شماره4) از امور پايان نامه
---
2 فرم گزارش پيشرفت كار سه ماهه (فرم شماره8)
دانلود
 3  فرم حضور در سه جلسه دفاع (فرم شماره9)
 دانلود
 4  فرم ارزيابي مديريت پژوهشي  (فرم شماره11)
 دانلود
 5  اخذ كارنامه تحصيلي مهر و امضا شده از مدير آموزش
 
 
 ارائه فرم هاي شماره 8، 9 و 11 به همراه فرم اعلام آمادگي دفاع  الزامي مي باشد در غير اين صورت نمره پايان نامه از 16 محاسبه خواهد شد.
 
مرحله سوم : فرم هاي روز دفاع(توجه: اطلاعات خواسته شده بادقت تايپ گردد)

رديف
جدول شماره 3                          
مشاهده
1 صورتجلسه دفاع ورودي هاي ماقبل 95
دانلود
2 صورتجلسه دفاع ورودي هاي 95 به بعد
دانلود
 3  فرم تاييد هيات داوران
 دانلود
4
 فرم ارزيابي دفاع ورودي هاي ماقبل 95 (3 نسخه)
 دانلود
 5  فرم ارزيابي دفاع ورودي هاي 95 به بعد (3 نسخه)
 دانلود
 6  فرم تعهد انجام اصلاحات دانلود
7
فرم فرصت پذيرش مقاله (جهت دانشجوياني كه مايل به ارائه مقاله هستند)
دانلود
 8  فرم انصراف از مقاله
 دانلود
 9  فرم تعيين ارزش مقاله (ورودي هاي ماقبل 95 )
 دانلود
10 فرم اطلاعات پايان نامه (فرم ب) همراه با سي دي word
دانلود
11 فرم اطلاعيه جلسه دفاع جهت نصب در برد ها
دانلود
12
فرم گزارش استاد ناظر از جلسه دفاع
دانلود
 
فرم هاي ارزيابي دفاع در سه نسخه با مشخصات استاد راهنما ، داور داخلي و داور خارجي تايپ گردد.
مرحله چهارم : بعد از دفاع
1- اصلاحات طبق نظر داوران حداكثر يك ماه ابعد از دفاع انجام و پس از تاييد داوران در فرم شماره 6 (فرم تحويل نسخه) نسبت به صحافي (الزاما رنگ زرشكي ) اقدام نماييد.
2- ثبت پايان نامه پس از اصلاحات در ايران داك صورت گرفته ،پرينت اخذ شده را به همراه فرم شماره 6 تحويل كارشناس امور پژوهشي نماييد.
 
 
 رديف              جدول شماره 4                                
 مشاهده
 
 فرم منشور اخلاقي و اصالت پايان نامه
 دانلود
 2  فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه(فرم شماره 6)
 دانلود
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
بخش دوم : دكتري
 
قابل توجه دانشجويان محترم مقطع دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
 
با عنايت به اطلاع رساني صورت گرفته از تاريخ 1397/08/15 پروسه انجام امور مربوط به رساله دكتري صرفا به صورت دستي و طي مراحل زير انجام خواهد پذيرفت بر دانشجويان محترم لازم است ضمن مطالعه دقيق و انجام مراحل و تكميل فرم هاي لازم صرفا به صورت تايپ شده به ترتيب ذكر شده عمل نمايند تا بتوانند در زمان مجاز نسبت به دفاع از رساله خود اقدام نمايند.
 
جدول راهنماي رساله دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
رديف جدول راهنما مشاهده
1 مراحل تصويب و اخذ كد  رساله دكتراي تخصصي تا دفاع و تسويه حساب دانلود
2 راهنماي تكميل پيشنهاده رساله دكتراي تخصصي دانلود
3 راهنماي نگارش رساله دكتراي تخصصي دانلود
4 راهنماي دفاع از رساله دكتراي تخصصي دانلود
5 راهنماي گزيده ايي از بخشنامه هاي مرتبط با رساله دكتري تخصصي دانلود
مرحله اول :
 
مراجعه به استادان راهنما و مشاور ( با نظر مدير گروه) براي تعيين موضوع پيشنهاده و تكميل فرم شماره 1 با رعايت مفاد جدول راهنما
 رديف  جدول شماره 1
 مشاهده
 1 پيشنهاده رساله دكتري تخصصي (فرم شماره 1)
دانلود
 2 تفاهم نامه پژوهشي با استادان راهنماي خارج از دانشگاه
دانلود
 
تحويل پروپزال تكميل شده (تايپي) به مدير گروه جهت تعيين جلسه دفاع از پيشنهاده رساله
توجه : ارائه پروپوزال تايپ شده به اساتيد راهنما ، مشاور ، داوران داخلي ، خارجي و استاد ناظر معاونت علمي الزامي است.
 
مرحله دوم : 
دفاع از پيشنهاده رساله
(الزاما با حضور اساتيد راهنما ، مشاور ، داوران داخلي و خارجي و ناظر معاون علمي برگزار شده . در صورت عدم حضور هريك از اساتيد ذكر شده ناظر معاون علمي جلسه را برگزار نخواهد نمود)
 
 رديف  جدول شماره 2
 مشاهده
 1 فرم دفاع از پيشنهاده (فرم شماره 1-32)
دانلود
 
پس از موفقيت در دفاع پيشنهاده و ارسال فرم تكميل شده دفاع به همراه پيشنهاده توسط ناظر معاون علمي به اداره امور پژوهشي، موضوع در شوراي آموزش و تحصيلات تكميلي مطرح مي گردد.
 پس از تصويب در شوراي آموزش و تحصيلات تكميلي جهت مشاهده كد رساله اخذ شده به
اينجا مراجعه نماييد.
نكته :
 درصورتي كد براي دانشجو اخذ خواهد شد كه اولا در ترم جاري دانشجو ثبت نام داشته باشد و ثانيا استاد ظرفيت خالي جهت اخذ كد داشته باشد.
لازم به ذكر است 12 ماه (يكسال)  از تاريخ تصويب پيشنهاده و 10 ماه از اخذ كد دانشجو مجاز به دفاع خواهد بود.
 رديف  جدول شماره 3
 مشاهده
1  فرم ابلاغيه تصويب موضوع رساله تحصيلي به استادان
 دانلود
2
فرم ابلاغيه تصويب موضوع رساله تحصيلي به دانشجو
 دانلود
 

 مرحله سوم :
انجام پيش دفاع از رساله با نظر استادان راهنما و مشاور
 
 
 رديف  جدول شماره 4
 مشاهده
 1  فرم پيش دفاع از رساله (فرم شماره 2-32)
 دانلود
 
مرحله چهارم : يك ماه قبل از دفاع فرم هاي جدول شماره 5 را اخذ و اطلاعات خواسته شده را تايپ نماييد.
 دانشجويان بايستي با ارائه مقاله علمي پژوهشي مورد قبول وزارتين براي دانشجويان علوم انساني و براي ساير رشته ها مقاله ISI
فرم اعلام آمادگي دفاع الزاما توسط امور پژوهشي تحويل دانشجو مي گردد.
 
 رديف  جدول شماره 5
 مشاهده
 1 فرم تاييد مقاله اول مستخرج از رساله دكتري               
 دانلود
 2
 دريافت فرم اعلام آمادگي دفاع از رساله از امور پايان نامه        
 ---
 3
 فرم گزارش پيشرفت كار شش ماهه رساله دكتري
 دانلود
 4
 فرم حضور در سه جلسه دفاع
 دانلود
 5
 فرم ارزيابي مديريت پژوهشي
 دانلود
 6
اخذ كارنامه تحصيلي مهر و امضاء شده از مدير آموزش
 ---
 
مرحله پنجم :
فرم هاي روز دفاع (توجه : اطلاعات خواسته شده با دقت تايپ شود)
 
 رديف  جدول شماره 6
مشاهده
1
 صورتجلسه دفاع ورودي هاي ماقبل 95
 دانلود
2
 صورتجلسه دفاع ورودي هاي 95 به بعد
 دانلود
3
 فرم تاييد هيات داوران
 دانلود
4
 فرم ارزيابي دفاع ورودي هاي ما قبل 95 ( به ازاي هر استاد راهنما،مشاور و داوران داخلي و خارجي يك نسخه )
 دانلود
5
 فرم ارزيابي دفاع ورودي هاي 95 به بعد (به ازاي هر استاد راهنما،مشاور و داوران داخلي و خارجي يك نسخه)
 دانلود
6
 فرم تعهد انجام اصلاحات
 دانلود
7
 فرم اطلاعات رساله (فرم ب) همراه به CD فايل WORD
 دانلود
8
 فرم اطلاعيه دفاع از رساله جهت نصب در بردها
 دانلود
9
 فرم گزارش استاد ناظر
 دانلود
     
 
فرم هاي ارزيابي دفاع  با مشخصات اساتيد راهنما ، مشاور ، داوران داخلي و خارجي تايپ گردد.
 
مرحله ششم: فرم هاي بعد از دفاع 
 
اصلاحات طبق نظر داوران حداكثر يك ماه انجام و پس از تاييد داوران در فرم شماره 6 (فرم تحويل نسخه رساله) نسبت به صحافي اقدام نماييد.
 
 
 رديف  جدول شماره 7
 مشاهده
   فرم منشور اخلاقي و اصالت رساله
 دانلود
   فرم تحويل نسخه هاي رساله (فرم شماره 6)
 دانلود
 
مرحله هفتم :   تسويه حساب
 
 رديف  جدول شماره 8
 مشاهده
1
 فرم ارائه مقاله دوم ورودي هاي قبل از 95
دانلود
 2  فرم ارائه مقاله دوم ورودي هاي 95 به بعد
دانلود
     
 


تعداد بازدید: 166
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal