۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
logo titlefa title
home
1394/12/08 آيين نامه هسته هاي پژوهشي
آيين نامه هسته هاي پژوهشي

اين آيين نامه به منظور ايجاد و تقويت هسته هاي پژوهشي درجهت اجراي سياست دانشگاه درراستاي توسعه ارتباط باصنعت وطرح هاي برون دانشگاهي به اجراگذاشته ميشود

در اين آيين نامه، براي اختصار، به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه،((معاونت)) و به هسته هاي پژوهشي،((هسته)) اطلاق مي شود.

ماده 1.تعريف هسته  پژوهشي

به مجموعه اي متشكل ازاعضاي هيات علمي دانشگاه وتعدادي محدود از اعضاي خارج از دانشگاه كه داراي سابقه و تجربه پژوهشي اند وبرمحور

.يك برنامهپژوهشي مصوبفعاليتهايعلميدارند،هسته پژوهشيگفتهميشود. اعضايهسته ميتوانندازگروههايآموزشيمختلفباشند

ماده 2.اهداف و وظايف

اهداف و وظايف هسته پژوهشي عبارت است از 

الف) انجام پژوهش هاي برنامه محور، در جهت افزايش توان و اعتلا جايگاه علمي دانشگاه و دستيابي روزافزون به يافته هاي علمي نوين و ارتقا سهم دانشگاه در گسترش مرزهاي دانش

ب (جذب اعتبارات پژوهشي از خارج از دانشگاه از طريق طرحهاي برون دانشگاهي

جانجام پژوهش هايي كه به حل معضلات اساسي كشور كمك مي كنند

د فراهم نمودن محيط علمي پويا و مولد علم و برنامه محور

ه(  برنامه ريزي و پيگيري جهت تبديل علم به ثروت متناسب با تخصص هسته پژوهشي به منظور بسترسازي تشكيل شركت هاي دانش بنيان و كسب ثروت دانش محور

و (ايجاد بستر لازم جهت ارائه طرحهاي پژوهشي ميان رشتهاي با همكاري ساير هسته ها

زايجاد پيش زمينه جهت تاسيس مراكز تحقيقاتي،پژوهشگاه ها،انجمن هاي علمي و قطبهاي علمي در دانشگاه 

ماده 3.شرايط و مراحل تشكيل هسته پژوهشي

هسته پژوهشي بنا به تقاضاي اعضاي هيئت علمي و با شرايط و مراحل زير تشكيل ميگردد: 

الف) هدف و عنوان هستة پژوهشي، متناسب با نيازهاي علمي و صنعتي كشور و در جهت توسعة علمي دانشگاه در يكي اززمينه هاي علمي يا فناورانه باشد؛

ب(هسته پژوهشي برنامه سه ساله پژوهشي مدون داشته باشد؛

ج ) تشكيل هستة پژوهشي با پيشنهاد حداقل سه نفر از اعضاي هيئت علمي(فرم شماره (1 و تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه امكان پذير ميباشد.

د  (مدت بررسي پس از ارايه پيشنهاد توسط مدير هسته به معاونت، حد اكثر دو ماه ميباشد.

ماده 4.شرايط اعضاي هسته پژوهشي

هسته پژوهشي با حداقل سه عضو هيئت علمي تشكيل مي شود

تبصره : 1يك عضو هيئت علمي نميتواند در بيش از دو هسته پژوهشي بعنوان عضو باشد.

تبصره : 2هسته ميتواند عضو هيئت علمي خارج از واحد دانشگاهي داشته باشد.

تبصره :3 هسته بايد حداقل يك عضو از صنايع يا سازمان مرتبط با موضوع هسته را تا شش ماه جذب نمايد.

تبصره :4 دانشجويان تحصيلات تكميلي مي توانند با معرفي اعضا هسته بصورت عضو )بدون حق راي) درهسته فعاليت كنند.

تبصره5: مدير هسته سالانه با نظر اكثريت اعضاي هسته از اعضاي هيئت علمي واحد انتخاب شده و تمام كارهاي اداري هسته از طريق ايشان

 انجام ميشود
 ماده 5.پشتيباني از هسته هاي پژوهشي

هستة پژوهشي بر مبناي برنامه ، عملكرد پژوهشي سالانه و عمل به وظايف تعريف شده ، جذب پروژه هاي برون دانشگاهي و برنامه جلسات منظم كه توسط معاونت بررسي خواهد شد از امتيازات زير برخودار خواهد شد.

الف) تخصيص محل مناسب جهت استقرار هسته پژوهشي و تجهيز به ملزومات مورد نياز بعد از 3 ماه ازتشكيل هسته و ياعقد يك قرار داد 

طرح برون دانشگاهي

ب ) اولويت در تامين هزينه هاي شركت در دوره هاي تخصصي مرتبط با اهداف هسته براساس بند 1 رديف 1بودجه پژوهشي

ج (اولويت استفاده از منابع مالي از محل بند 1 از رديف 1 بودجه پژوهشي واحد براي تامين بخشي از هزينه هاي هسته پژوهشي با تصويب شوراي پژوهشي واحد

د (محاسبه 1 واحد درسي براي اعضائ هيئت علمي به ازاي عضويت در هسته هاي پژوهشي.

ه (افزايش حداقل پهناي باند اينترنت و افزايش سرعت اينترنت اعضاي هسته متناسب با ارزيابي كيفي شوراي  پژوهشي ازفعاليت هاي هسته.

وفراهم ساختن امكان استفاده از امكانات اينترنت پر سرعت ويژه براي برگزاري ويدئو كنفرانسهاي بر خط.

ز) طرحهاي پژوهشي اعضاي هسته ها كه مرتبط با موضوع هسته پژوهشي باشد در اولويت تصويب در شوراي پژوهشي  قرار خواهد گرفت.

حايجاد صفحه اختصاصي هسته در سايت دانشگاه جهت اطلاع رساني هاي فعاليت هسته ها

ماده 6: وظايف هسته هاي پژوهشي 

الف)هر هسته پژوهشي بايد حداقل هر دو هفته يكبار نسبت به تشكيل جلسه با حضور حداقل 2/3 اعضا اقدام نمايد وصورت جلسه را به معاونت پژوهشي

 ارسال نمايد.

ب)هسته ها بايد به شناسايي نيازهاي صنعتي و تحقيقاتي صنايع و ساير ارگانها از طريق ارتباطات برون دانشگاهي پرداخته و با هماهنگي معاونت

  )بخش طرحهاي برون دانشگاهي نسبت به تهيه پروپزال و در نهايت عقد قرار داد برون دانشگاهي اقدام كنند(اين بند توسط معاونت مورد ارزيابي

 مستمر قرار خواهد گرفت)

ج)هر هسته حداقل يك طرح برون دانشگاهي دست انجام پس از يك سال از زمان تشكيل داشته باشد.

د)هسته هاي پژوهشي موظف هستند حداقل سالي يكبار نسبت به برگزاري يك نشست داخلي   ياهمايش منطقه اي / مليبين المللي مرتبط با موضوع  هسته اقدام كنند

ه) لازم است هسته هاي پژوهشي، قطبهاي علمي و انجمن هاي تخصصي مرتبط با موضوع هسته را شناسايي نموده و با آنهاتعامل نمايند

و) لازم است هسته هاي پژوهشي پتانسيل تاسيس مجله مرتبط با موضوع هسته را بررسي نموده و گزارش آنراحداكثر شش ماه پس از تشكيل 

هسته به معاونت پژوهشي ارسال نمايند.

ز) هسته ها با استفاده از تمام امكانات و استفاده سهميه اعضا (پژوهانه) نسبت به برگزاري دوره هاي باز آموزي و ايجاد آزمايشگاهها و مراكز تخصصي جهت تسريع در جذب طرحهاي برون دانشگاهي و در دراز مدت ايجاد مراكز تحقيقاتي، پژوهشگاهها و انجمنها و قطبهاي علمي اقدام نمايند

ح)لازم است هر هسته يك بروشور الكترونيكي از اعضا و توانمندي ها و پروژه هايي كه انجام داده و درحال انجام آن هستند تهيه و به معاونت

 (بخش طرحهاي برون دانشگاهي) ارسال كنند و در بخش مربوط به آن هسته در سايت جامع دانشگاه قراردهند و هر شش ماه يكبار نسبت به 

بروز كردن آن اقدام كنند

ط)هسته ها موظف هستند گزارش فعاليت هسته را به فواصل يك ماه، سه ماه و شش ماه از آغاز فعاليت هسته و پس از آن هرشش ماه يكبار بصورت كتبي به شوراي پژوهشي ارائه نمايد.

 

ماده 7. لغو مجوز هسته

چنانچه معاونت، پس از بررسي سالانه، عملكرد هسته را نامطلوب تشخيص داد، موضوع  لغو هسته از سوي معاونت در شوراي پژوهشي 

دانشگاه مطرح و در صورت عدم توجيه مناسب ازسوي مديرهسته، مجوزهسته لغو خواهد شد.

اين آيين نامه در 7 ماده و 5 تبصره در تاريخ 1394/01/31 به تصويب شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه ازاداسلامي واحد كاشان رسيده است.

تعداد بازدید: 78
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal