۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر
logo titlefa title
home
1394/06/22 خدمات قابل ارائه و تعرفه ها
خدمات قابل ارائه و تعرفه ها

كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي عمران :

آقاي مهندس محمد رضا كريمي

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

      خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه مكانيك خاك :

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش  ( ريال)

توضيحات

1

تعيين PH خاك (طبق ASTM : D 4972)

130,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

2

تعيين هدايت الكتريكي خاك

145,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

3

نمونه برداري دست خورده از داخل چاه وبسته بندي آنها به وزن تا 25 كيلوگرم

131,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

4

تعيين دانسيته طبيعي در محل از عمق 2تا 5 متر

336,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

5

تعيين دانسيته طبيعي در محل از عمق 5تا 10 متر

421,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

6

آماده نمودن تجهيزات و انجام آزمايش بار گزاري صفحه تا عمق 5 متر با سربار تا 50 تن

6,058,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

7

آماده سازي سطح محل آزمايش بارگذاري صفحه (Jacking)

44,590,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

8

آماده سازي كشيدگي سنجها (اكستنسومتر) و نصب آنها با استفاده از تزريق در گمانه هاي مركزي براي آزمايش بار گزاري صفحه (Jacking)

19,280,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

9

تعيين رطوبت طبيعي خاك

63,500

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

10

آزمايش دانه بندي به روش مكانيكي بر روي خاك درشت دانه تا الك نمره 4

172,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

11

آزمايش دانه بندي به روش مكانيكي بر روي خاك ريز دانه زير الك نمره 4

239,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

12

تعيين هم ارز ماسه (SE)

206,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

13

آزمايش دانه بندي هيدرومتري به تنهايي

355,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

14

تعيين حد رواني و خميري، روش حداقل سه نقطه اي

270,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

15

محاسبه و طبقه بندي خاك

105,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

16

تعيين وزن مخصوص بخش ريزدانه خاك (Gs)

263,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

17

آزمايش برش مستقيم تحكيم يافته و زهكشي شده به روش كند تا ابعاد 30*30 سانتيمتر

7,660,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

18

آزمايش برش مستقيم تحكيم يافته و زهكشي شده به روش تند تا ابعاد 30*30 سانتيمتر

991,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

19

آزمايش تراكم به روش اصلاح شده (طبق ASTM : D 1557)

720,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

20

آسياب كردن ذرات ريزتر از الك نمره 4 تا ابعاد زير الك نمره 100 به وزن تا نيم كيلوگرم

107,000

مطابق فهرست بهاي 1393 سازمان برنامه و بودجه

21

ساير آزمايشات

طبق تعرفه سال 1393

خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

سازمان برنامه و بودجه

 

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه روسازي راه :

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش ريال

توضيحات

1

مجموعه بتن آسفالتي

طبق تعرفه سال 1393

خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

سازمان برنامه و بودجه

2

آزمايشات قير

طبق تعرفه سال 1393

خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

سازمان برنامه و بودجه

 

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه بتن و مصالح ساختمان :

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش ريال

توضيحات

1

مقاومت فشاري بتن

1680000

سري 6 نمونه

2

ساير آزمايشات

طبق تعرفه سال 1393

خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

سازمان برنامه و بودجه

 

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در كارگاه نقشه برداري :

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

خدمات نقشه برادري زميني شامل : برداشت زمين

طبق فهرست بها نقشه برداري

به ازاء هر پروژه

2

پياده سازي

طبق فهرست بها نقشه برداري

به ازاء هر پروژه

3

تهيه نقشه توپو گرافي

طبق فهرست بها نقشه برداري

به ازاء هر پروژه

 

كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي انرژي هاي نو :

آقاي مهندس حميد مهرزادگان

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

ليست ارائه خدمات آزمايشگاهي مهندسي مكانيك سيالات و انرژي هاي نو

رديف

عنوان آزمون

دستگاه مورداستفاده

تعرفه آزمون

داخل شبكه (ريال)

ملاحظات

1

بررسي شرايط جريان

مثل پرش هيدروليكي

فلوم 8 متري

300000

به ازاء هر ساعت

2

بررسي رسوبگذاري و ....

فلوم 8 متري

300000

به ازاء هر ساعت

3

آبشستگي ها مثل پايه پل

فلوم 8 متري

300000

به ازاء هر ساعت

4

خشك كردن ميوه و ...

با انرژي خورشيدي

دستگاه خشك كن خورشيدي

150000

به ازاء هر نمونه

5

اندازه گيري انتقال حرارت

 توسط انرژي خورشيدي

انواع آبگرمكن خورشيدي

150000

به ازاء هر ساعت

6

بررسي جريان هاي گردابي

دستگاه جريان گردابي

200000

به ازاء هر ساعت

7

اندازه گيري ضريب

انتقال حرارت فلزات

دستگاه هدايت حرارتي

1000000

به ازاء هر نمونه

8

استفاده از ذرات نانو بمنظور

 بررسي انتقال حرارت

دستگاه مبدل پوسته و لوله

300000

به ازاء هر ساعت

9

بررسي راندمان ديگ بخار

ديگ بخار

300000

به ازاء هر ساعت

 

 

كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي مهندس مكانيك جامدات و مقاومت مصالح :  

 آقاي مهندس مسعود سربلوكي

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

ليست ارائه خدمات آزمايشگاهي مهندسي مكانيك جامدات  و مقاومت مصالح

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

تست كشش

تعرفه هاي سازمان مركزي دانشگاه

به ازاء هر نمونه

2

عمليات حرارتي

تعرفه هاي سازمان مركزي دانشگاه

به ازاء هر نمونه

3

تست خستگي

تعرفه هاي سازمان مركزي دانشگاه

به ازاء هر نمونه

كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي كارگاههاي فني و مهندسي :  

آقاي مهندس محمد رنجبر

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در  كارگاههاي فني و مهندسي

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

آموزش تراشكاري و فرزكاري

عمليات سنگ زني و سوراخ كاري

تراش چرخدنده ها با مدول 2

انجام كارهاي صفحه تراشي

انجام پروژههاي صنعتي

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

به ازاء هر ساعت كاري

2

آموزش جوشكاري و ورقكاري به دانشجويان وانجام پروژه هاي مربوطه

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

به ازاء هر ساعت كاري

3

ارائه سرويس هاي خدمات پايه خودرو

كارگاههاي آموزش اتومكانيك به دانشجويان

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

به ازاء هر ساعت كاري

 

 كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي آزمايشگاه هاي مهندسي  نساجي:

       آقاي مهندس مرتضي اصفهانيان

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه مهندسي نساجي

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

كليه آزمايشهاي مربوط به نخ

با توجه به نوع دستگاههاي آزمايشگاهي

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

به ازاء هر نمونه تست


 

 كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي آزمايشگاه تحقيقاتي بيوتكنولوژي:

       خانم دكتر شايا محموديان

     خانم دكتر صفيه دعاخوان

             آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه تحقيقاتي بيوتكنولوژي

 

فعال/غير فعال

قابليت هاي دستگاه

موارد كاربردي

نام دستگاه

رديف

پيشرفته فعال

تعيين غلظت مواد رنگزاي موجود در پساب، تعيين ميزان رنگ آب

آب و فاضلاب، پساب

اسپكتروفتومتر

1

پيشرفته فعال

جداسازي مواد جامد معلق از مايعات

آب و فاضلاب، پساب و مواد غذائي

سانتريفيوژ

2

پيشرفته فعال

تهيه ديسپرسيون و عصاره گيري

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي و محصولات كشاورزي

هموژنايزر آلتراسونيك پروب دار

3

پيشرفته فعال

تهيه مخلوط و هم زدن مواد

آب و فاضلاب، پساب

شيكر

4

مكمل فعال

خشك كردن نمونه، تعيين درصد رطوبت و مواد فرار موجود در تركيبات

مواد غذائي

و محصولات كشاورزي

آون

5

مكمل فعال

تعيين pH

آب و فاضلاب

پساب و مواد غذائي

pH  متر

6

مكمل فعال

تعيين سختي آب و پساب

آب و فاضلاب، پساب

TDS

7

پيشرفته فعال

حرارت دادن تا دماهاي بسيار بالا

محصولات كشاورزي و مواد غذايي

كوره

8

پيشرفته فعال

تهيه ديسپرسيون و عصاره گيري

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي و محصولات كشاورزي

حمام آلتراسونيك قابل برنامه ريزي

9

مكمل فعال

حرارت غيرمستقيم تحت حمام آب گرم

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي و محصولات كشاورزي

بن ماري

10

مكمل فعال

خنك كردن و خشك كردن نمونه

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي و محصولات كشاورزي

دسيكاتور

11

مكمل فعال

تهيه آب مقطر

مواد غذائي و محصولات كشاورزي

تقطير آب

12

مكمل فعال

تعيين رطوبت محيط

مواد غذائي و محصولات كشاورزي

رطوبت سنج

13

مكمل فعال

تعيين ميزان چربي، پروتئين و قند موجود در تركيبات، تعيين BOD و  CODآب و فاضلاب و پساب، تعيين سختي موقت و دائم آب، انجام آزمايش هاي آنتي باكتريال و انجام آزمايش هاي خودتميزشوندگي

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي، محصولات كشاورزي، خودتميزشوندگي و ميكروبيولوژي

وسايل مختلف آزمايشگاهي

14

مكمل فعال

برداشتن محلول در حجم هاي كم

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي، محصولات كشاورزي، خودتميزشوندگي و ميكروبيولوژي

ميكروپيپت در

مقياس هاي مختلف

15

 

 

 كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي آزمايشگاه خواص فيزيكي و مكانيكي پليمرها:

       آقاي دكتر مهدي مقري

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در مجموعه : آزمايشگاه خواص فيزيكي پليمرها (دستگاه كشش)

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه  هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

اندازه گيري مدول و استحكام كششي نمونه هاي پليمري مختلف ( پلاستيك، لاستيك، كامپوزيت )

نمونه اي 30 هزار تومان

دمبل مورد استفاده نياز است توسط متقاضي از قبل در شكل استاندارد مشخص تهيه شده باشد.

2

اندازه گيري استحكام فشاري نمونه هاي مختلف

( پلاستيك، لاستيك، كامپوزيت )

نمونه اي25 هزار تومان

 

3

اندازه گيري مدول و استحكام خمشي نمونه هاي مختلف(پلاستيك، لاستيك، كامپوزيت ) 

 

نمونه اي25 هزار تومان

 

 

 

تعداد بازدید: 20
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal