۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
logo titlefa title
home
1394/06/22 خدمات قابل ارائه و تعرفه ها
خدمات قابل ارائه و تعرفه ها

كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي عمران :

آقاي مهندس محمد رضا كريمي

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

      خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه مكانيك خاك :

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

تعيين PH خاك (طبق ASTM : D 4972)

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

2

تعيين هدايت الكتريكي خاك

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

3

نمونه برداري دست خورده از داخل چاه وبسته بندي آنها به وزن تا 25 كيلوگرم

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

4

تعيين دانسيته طبيعي در محل از عمق 2تا 5 متر

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

5

تعيين دانسيته طبيعي در محل از عمق 5تا 10 متر

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

6

آماده نمودن تجهيزات و انجام آزمايش بار گزاري صفحه تا عمق 5 متر با سربار تا 50 تن

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

7

آماده سازي سطح محل آزمايش بارگذاري صفحه (Jacking)

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

8

آماده سازي كشيدگي سنجها (اكستنسومتر) و نصب آنها با استفاده از تزريق در گمانه هاي مركزي براي آزمايش بار گزاري صفحه (Jacking)

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

9

تعيين رطوبت طبيعي خاك

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

10

آزمايش دانه بندي به روش مكانيكي بر روي خاك درشت دانه تا الك نمره 4

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

11

آزمايش دانه بندي به روش مكانيكي بر روي خاك ريز دانه زير الك نمره 4

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

12

تعيين هم ارز ماسه (SE)

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

13

آزمايش دانه بندي هيدرومتري به تنهايي

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

14

تعيين حد رواني وخميري،روش حداقل سه نقطه اي

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

15

محاسبه و طبقه بندي خاك

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

16

تعيين وزن مخصوص بخش ريزدانه خاك (Gs)

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

17

آزمايش برش مستقيم تحكيم يافته و زهكشي شده به روش كند تا ابعاد 30*30 سانتيمتر

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

18

آزمايش برش مستقيم تحكيم يافته و زهكشي شده به روش تند تا ابعاد 30*30 سانتيمتر

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

19

آزمايش تراكم به روش اصلاح شده (طبق ASTM : D 1557)

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

20

آسياب كردن ذرات ريزتر از الك نمره 4 تا ابعاد زير الك نمره 100 به وزن تا نيم كيلوگرم

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

21

ساير آزمايشات

مطابق آخرين فهرست بهاي

سازمان برنامه و بودجه

آزمايشات خاص و موردي بصورت توافقي

 

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه روسازي راه :

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش ريال

توضيحات

1

مجموعه بتن آسفالتي

طبق تعرفه خدمات

ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

آزمايشات خاص و موردي

 بصورت توافقي

2

آزمايشات قير

طبق تعرفه خدمات

ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

آزمايشات خاص و موردي

 بصورت توافقي

 

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه بتن و مصالح ساختمان :

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش ريال

توضيحات

1

مقاومت فشاري بتن

طبق تعرفه خدمات

ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

آزمايشات خاص موردي

 بصورت توافقي

2

ساير آزمايشات

طبق تعرفه خدمات

 ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

آزمايشات خاص موردي بصورت توافقي

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در كارگاه نقشه برداري :

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

خدمات نقشه برادري برداشت زمين

طبق فهرست بها نقشه برداري

 

به ازاء هر پروژه

2

پياده سازي

طبق فهرست بها نقشه برداري

به ازاء هر پروژه

3

تهيه نقشه توپو گرافي

طبق فهرست بها نقشه برداري

به ازاء هر پروژه

كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي كارگاههاي فني و مهندسي :  

آقاي مهندس محمد رنجبر

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در  كارگاههاي فني و مهندسي

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

آموزش تراشكاري و فرزكاري ، عمليات سنگ زني و سوراخ كاري،تراش چرخدنده ها با مدول 2  انجام كارهاي صفحه تراشي ، پروژه هاي صنعتي

 

 تعرفه هاي سازمان

 مركزي دانشگاه

 

به ازاء هر ساعت كاري

2

آموزش جوشكاري و ورقكاري به دانشجويان وانجام پروژه هاي مربوطه

تعرفه هاي سازمان

 مركزي دانشگاه

به ازاء هر ساعت كاري

3

ارائه سرويس هاي خدمات پايه خودرو

كارگاههاي آموزش اتومكانيك به دانشجويان

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

 به ازاء هر ساعت كاري

كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي مهندس مكانيك جامدات و مقاومت مصالح :  

 آقاي مهندس مسعود سربلوكي

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

ليست ارائه خدمات آزمايشگاهي مهندسي مكانيك جامدات  و مقاومت مصالح

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

تست كشش

تعرفه هاي سازمان مركزي دانشگاه

به ازاء هر نمونه

2

عمليات حرارتي

تعرفه هاي سازمان مركزي دانشگاه

به ازاء هر نمونه

3

تست خستگي

تعرفه هاي سازمان مركزي دانشگاه

به ازاء هر نمونه

كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي انرژي هاي نو :

آقاي مهندس حميد مهرزادگان

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir 

   تلفن همراه :           09133610402

    ليست ارائه خدمات آزمايشگاهي مهندسي مكانيك سيالات و انرژي هاي نو

رديف

عنوان آزمون

دستگاه مورداستفاده

تعرفه آزمون

داخل شبكه (ريال)

ملاحظات

1

بررسي شرايط جريان

مثل پرش هيدروليكي

فلوم 8 متري

مطابق آخرين فهرست بهاي

 سازمان برنامه و بودجه

به ازاء هر ساعت

2

بررسي رسوبگذاري و ....

فلوم 8 متري

مطابق آخرين فهرست بهاي 

سازمان برنامه و بودجه

به ازاء هر ساعت

3

آبشستگي ها مثل پايه پل

فلوم 8 متري

مطابق آخرين فهرست بهاي

 سازمان برنامه و بودجه

به ازاء هر ساعت

4

خشك كردن ميوه و ...

با انرژي خورشيدي

دستگاه خشك كن خورشيدي

مطابق آخرين فهرست بهاي

 سازمان برنامه و بودجه

به ازاء هر نمونه

5

اندازه گيري انتقال حرارت

 توسط انرژي خورشيدي

انواع آبگرمكن خورشيدي

مطابق آخرين فهرست بهاي

 سازمان برنامه و بودجه

به ازاء هر ساعت

6

بررسي جريان هاي گردابي

دستگاه جريان گردابي

مطابق آخرين فهرست بهاي 

سازمان برنامه و بودجه

به ازاء هر ساعت

7

اندازه گيري ضريب

انتقال حرارت فلزات

دستگاه هدايت حرارتي

مطابق آخرين فهرست بهاي

 سازمان برنامه و بودجه

به ازاء هر نمونه

8

استفاده از ذرات نانو بمنظور

 بررسي انتقال حرارت

دستگاه مبدل پوسته و لوله

مطابق آخرين فهرست بهاي 

سازمان برنامه و بودجه

به ازاء هر ساعت

9

بررسي راندمان ديگ بخار

ديگ بخار

مطابق آخرين فهرست بهاي

 سازمان برنامه و بودجه

به ازاء هر ساعت

 

 

 

 

 كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي آزمايشگاه تحقيقاتي آب و فاضلاب :

       خانم دكتر شايا محموديان

     خانم دكتر صفيه دعاخوان

             آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

  تلفن همراه :           09133610402

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه تحقيقاتي آب و فاضلاب

 

 

تعرفه هر

نمونه آزمايش

قابليت هاي دستگاه

موارد كاربردي

نام دستگاه

رديف

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

تعيين غلظت مواد رنگزاي موجود در پساب، تعيين ميزان رنگ آب

آب و فاضلاب، پساب

اسپكتروفتومتر

1

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

جداسازي مواد جامد معلق از مايعات

آب و فاضلاب، پساب و مواد غذائي

سانتريفيوژ

2

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

تهيه ديسپرسيون و عصاره گيري

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي و محصولات كشاورزي

هموژنايزر آلتراسونيك

پروب دار

3

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

تهيه مخلوط و هم زدن مواد

آب و فاضلاب، پساب

شيكر

4

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

خشك كردن نمونه، تعيين درصد رطوبت و مواد فرار موجود در تركيبات

مواد غذائي

و محصولات كشاورزي

آون

5

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

تعيين pH

آب و فاضلاب

پساب و مواد غذائي

pH  متر

6

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

تعيين سختي آب و پساب

آب و فاضلاب، پساب

TDS

7

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

حرارت دادن تا

دماهاي بسيار بالا

محصولات كشاورزي و مواد غذايي

كوره

8

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

تهيه ديسپرسيون و

 عصاره گيري

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي و محصولات كشاورزي

حمام آلتراسونيك قابل برنامه ريزي

9

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

حرارت غيرمستقيم تحت حمام آب گرم

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي و محصولات كشاورزي

بن ماري

10

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

خنك كردن و خشك كردن نمونه

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي و محصولات كشاورزي

دسيكاتور

11

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

تهيه آب مقطر

مواد غذائي و محصولات كشاورزي

تقطير آب

12

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

تعيين رطوبت محيط

مواد غذائي و محصولات كشاورزي

رطوبت سنج

13

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

تعيين ميزان چربي، پروتئين و قند موجود در تركيبات، تعيين BOD و  CODآب و فاضلاب و پساب، تعيين سختي موقت و دائم آب، انجام آزمايش هاي آنتي باكتريال و انجام آزمايش هاي خود تميزشوندگي

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي، محصولات كشاورزي، خودتميزشوندگي و ميكروبيولوژي

وسايل مختلف آزمايشگاهي

14

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

برداشتن محلول در

حجم هاي كم

آب و فاضلاب، پساب، مواد غذائي، محصولات كشاورزي، خودتميزشوندگي و ميكروبيولوژي

ميكروپيپت در

مقياس هاي مختلف

15

 

كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي آزمايشگاه هاي مهندسي  نساجي:

       آقاي مهندس مرتضي اصفهانيان

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در آزمايشگاه مهندسي نساجي

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه براي هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

كليه آزمايشهاي مربوط به نخ

با توجه به نوع دستگاههاي آزمايشگاهي

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

به ازاء هر نمونه تست

 

 

 

 كارشناس مسئول خدمات برون دانشگاهي آزمايشگاه خواص فيزيكي و مكانيكي پليمرها:

       آقاي دكتر مهدي مقري

آدرس ايميل : lab_office@iaukashan.ac.ir    

   تلفن همراه :           09133610402

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه در مجموعه : آزمايشگاه خواص فيزيكي پليمرها (دستگاه كشش)

رديف

عنوان خدمات آزمايشگاهي

تعرفه هر نمونه آزمايش

توضيحات

1

اندازه گيري مدول و استحكام كششي نمونه هاي پليمري مختلف ( پلاستيك، لاستيك، كامپوزيت )

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

دمبل مورد استفاده نياز است توسط متقاضي از قبل در شكل استاندارد مشخص تهيه شده باشد.

2

اندازه گيري استحكام فشاري نمونه هاي مختلف

( پلاستيك، لاستيك، كامپوزيت )

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

 

3

اندازه گيري مدول و استحكام خمشي نمونه هاي مختلف ( پلاستيك، لاستيك، كامپوزيت )

 

تعرفه هاي سازمان

مركزي دانشگاه

 

 

تعداد بازدید: 63
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal